You are here: Home > Energetyka > Projekty taryf dla przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej

Projekty taryf dla przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej

Jednym z zamierzeń autora jest oszacowanie bieżącej wartości wymaganego strumienia dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej przez Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. w poszczególnych latach horyzontu prognostycznego i obliczenie przyszłych taryf zgodnie z zasadą kształtowania cen wg kosztów krańcowych i przyjętymi metodami alokacji kosztów.

W poprzednim rozdziale przedstawiono kalkulacje kosztów produkcji polskiego sektora elektroenergetycznego. W wyniku tych obliczeń dokonano szacunków przyszłych kosztów paliwa i kosztów zmiennych, a także planów rozwoju systemu przy minimalnych kosztach wraz z oszacowaniem wymaganych nakładów kapitałowych w horyzoncie czasowym prognozy.

Średnie koszty krańcowe przyszłych zintegrowanych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w poszczególnych podokresach oraz niezbędne coroczne nakłady kapitałowe na rozwój mocy plus dodatek za przesył stworzą podstawę cen hurtowych energii elektrycznej, z którymi będzie miał do czynienia Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. i które będą stanowić główny element strukturalny wymaganego strumienia dochodów. Będą one miały istotny wpływ na finansową integralność lub zdolność zakładu do zwiększania nakładów inwestycyjnych przy rozsądnej stopie opodatkowania, stosownie do warunków ekonomicznych.

W rozdziale tym przedstawiono krótką charakterystykę obowiązujących taryf i sposobu ich ustalania w elektroenergetyce. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest potrzebna zmiana w systemie taryf. W końcu przedstawiono praktyczne zastosowanie metody „koszt plus” do kalkulacji taryf dla Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A., opartych na długoterminowych kosztach ogólnych i krańcowych.

Leave a Reply