You are here: Home > Energetyka > Ogólne problemy związane z planowaniem – kontynuacja

Ogólne problemy związane z planowaniem – kontynuacja

Po określeniu optymalnego planu rozwoju lub planu rozwoju o najniższym koszcie, inną kwestią pozostającą do rozstrzygnięcia są skutki finansowe. Załóżmy np., że rozpatruje się dwa alternatywne plany A i B, których nakłady inwestycyjne wymagają zewnętrznych środków finansowych. Załóżmy dalej, że plan A jest alternatywą najbardziej ekonomicznie opłacalną, której skumulowana wartość bieżąca wymaganych dochodów jest niższa niż dla planu B. Jednakże, plan B może mieć niższe zapotrzebowanie na środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, ponieważ w planie A można stosować jednostki zasilane spalaniem węgla lub duże jednostki wodne w planie B można wykorzystywać jednostki o cyklu kombinowanym, tańsze pod względem nakładów inwestycyjnych.

Chociaż plan A może być ekonomicznie bardziej opłacalny, przedsiębiorstwo energetyczne może mieć trudności ze znalezieniem źródeł finansowania, a więc z pozyskaniem wymaganych funduszy, i w rezultacie plan A może stać się niemożliwy do zrealizowania. W rezultacie, przedsiębiorstwo energetyczne może podjąć realizację planu B, którego nakłady jest w stanie pokryć.

Jeszcze innym problemem związanym z optymalizacją rozwoju systemu wytwarzania jest ryzyko biznesowe. Nowe jednostki czy bloki energetyczne są kapitałochłonne, zużywają dużą ilość paliwa i mają cykl życia 40 lat. Podejmując decyzję związaną z dodaniem każdej nowej jednostki czy bloku energetycznego, trzeba wziąć pod uwagę inflację przyszłych kosztów paliwa i przyszłą sytuację prawną. Z tym wszystkim wiąże się duża doza niepewności. Zawsze istnieje ryzyko, że decyzje podjęte dzisiaj mogą się okazać bardzo kosztowne, ponieważ przyszłe warunki biznesowe mogą ulec znacznym, nieprzewidzianym zmianom.

Powyższe problemy występujące w procesie optymalizacji planu rozwoju systemu wytwarzania energii powinno się dokładnie określić, poddać ocenie i uwzględnić w alternatywnych planach optymalizacji rozwoju systemu wytwarzania energii.

Leave a Reply