You are here: Home >Archive for the ‘Energetyka’ Category

Założenia występujące w przypadku stagnacji PSE

Przy użyciu modelu ELFIN przeprowadzono symulację siedmiu scenariuszy. Założenia występujące w przypadku stagnacji PSE przyjęto jako bazowe. Analiza ta jest jednak szersza niż opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ponieważ uwzględniono w niej również wariant jądrowy, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz systemy odnawialne. Jeden zestaw składający się z trzech przypadków zakłada nie ograniczone dostawy gazu, podczas […]

Proces kalkulacji kosztó i optymizacji zintegrowanego planu rozwoju

Przyszłe prace nad opracowaniem scenariuszowych i sektorowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną powinny się opierać na danych dotyczących wpływu wzrostu cen energii i przekształceń gospodarczych na wielkość i strukturę zapotrzebowania na energię elektryczną. Byłoby też celowe podjęcie próby powiązania zachodzących w czasie zmian zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu bazowym z założonymi tendencjami kształtowania cen […]

Atrakcyjność energii jądrowej

Energia jądrowa jest bardzo atrakcyjna. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych zastrzeżeń. Po pierwsze, założenia PSE, zwłaszcza dotyczące wstępnych kosztów budowy i kosztów eksploatacji bloków jądrowych, są bardzo optymistyczne. PSE zakłada, że wstępne koszty inwestycyjne wyniosą 1,800 $ (wartości z 1993 r.)/kW, podczas gdy w USA na ogół stosuje się wartość 2,150 $. Podobnie, […]

Praktyczne zastosowanie systemu IRP

Przeprowadzona w pracy krytyczna ocena koncepcji i metodologii IRP, opracowanych na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w USA, pozwoliła na określenie zakresu i dostosowanie modeli parametrycznych i metod analitycznych do warunków polskiego systemu zaopatrzenia w energię elektryczna.

Metodologia rozkładu Bendersa

Zarys ogólny. W algorytmie obliczeniowym rozkładu Bendersa program optymalizacji rozwoju produkcji jest rozdzielony na liniowy master program i nieliniowy podprogram. W metodzie Bendersa wykorzystuje się na przemian oba programy, przekazujące sobie nawzajem nowe informacje. Master program określa próbny plan rozwoju, oparty na liniowym sformułowaniu programu optymalizacji. Gdyby program był rzeczywiście liniowy, optymalizacja byłaby zakończona bez […]

Metodologia programowania liniowego cz. III

Szerokość reprezentuje moc jednostki obniżoną w celu odzwierciedfenia wymagań związanych z wymuszonymi przestojami i remontami. Wysokość przedstawia procent czasu, w którym jednostka pracuje, przy założeniu, że jest dostępna. Stąd, jednostka o projektowanym współczynniku mocy równym 0,6 i dostępności równej 0,8 będzie pracować 0,6/0,8 = 0,75 (75%) czasu. Jednostka o obciążeniu podstawowym miałaby współczynnik mocy równy […]

Metodologia programowania liniowego cz. II

Należy zwrócić uwagę na to, że algorytm obliczeniowy sprawdza zgodność projektowanego współczynnika mocy ze współczynnikiem wymuszonych przestojów dla danej jednostki. Jeżeli projektowany współczynnik mocy przekracza dostępność jednostki (1 – współczynnik wymuszonych przestojów), wówczas wykorzystuje on dostępność zamiast projektowanego współczynnika mocy.

Metodologia programowania liniowego

Metoda programowania liniowego wykorzystuje algorytm simpleksowy. Algorytm ten jest powszechnie dostępny w postaci pakietów programów komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemu optymalizacyjnego, który obejmuje funkcję celu i ograniczenia, wyrażonego jako zależności (funkcje) liniowe w zmiennych decyzyjnych. Zadanie może być sformułowane w postaci pierwotnej lub dualnej, zależnie od tego, która forma wymaga mniejszej pamięci. Algorytm simpleksowy określa […]

Ogólne problemy związane z planowaniem

W poprzednim rozdziale przedstawiono algorytmy stosowane do symulacji eksploatacji systemów w celu określenia wydatków eksploatacyjnych (kosztów produkcji), które będą poniesione w przyszłości. Istotnym zagadnieniem w optymalizacji planu rozwoju systemu wytwarzania jest określanie czasu, liczby i typu nowo instalowanych jednostek wytwórczych (np. elektrowni parowych, z turbinami gazowymi, o cyklu kombinowanym lub pracujących w skojarzeniu).

Modyfikacja obciążenia systemu

Niezależność zmiennej losowej X.. od zmodyfikowanego obciążenia systemu Y i dostępnego źródła energii L pozwala na określenie łącznego rozkładu prawdopodobieństw zmiennych Y i Er Po wyznaczeniu tego rozkładu jego wyniki wykorzystuje się w kolejnych obliczeniach wykonywanych dla określenia zmodyfikowanego obciążenia systemu dla różnych poziomów zdolności wytwórczej jednostki charakteryzującej się brakiem dyspozycyjności. Następnie dokonuje się transformacji […]