Eliminacja mniej obiecujących opcji DSM

Eliminacji mniej obiecujących opcji DSM można również dokonać przez obliczenie kosztu zaoszczędzonej energii elektrycznej i porównanie z unikniętymi kosztami wytwarzania. Opcje te po uszeregowaniu kosztów, tworzą krzywą efektywnego wykorzystania energii. W dalszych rozważaniach uwzględnia się tylko te opcje, przy których koszt zaoszczędzonej energii jest mniejszy niż uniknięty koszt wytwarzania. Całkowitą ilość zaoszczędzonej energii, związanej z efektywnymi opcjami DSM pod względem kosztów, określa się jako „potencjał ekonomiczny”.

[…]

Projekty taryf dla przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej

Jednym z zamierzeń autora jest oszacowanie bieżącej wartości wymaganego strumienia dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej przez Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. w poszczególnych latach horyzontu prognostycznego i obliczenie przyszłych taryf zgodnie z zasadą kształtowania cen wg kosztów krańcowych i przyjętymi metodami alokacji kosztów.

[…]

Sprawność techniczna warszawskiego systemu eiektroenergetycznego

Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie w 1992 r. wynosiło ok. 4000 GW-h. Miesięczne zużycie energii było rzędu 130 GW-h w lipcu oraz 580 GW-h w grudniu. Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie ogółem oraz w gospodarstwach domowych wynosiło w tym roku odpowiednio 2471 i 796 GWh.

[…]

Metodologia rozkładu Bendersa cz. III

W drugiej Iteracji (rys. 5.7b) liczba jednostek wynosi x2. W tym punkcie, w podprogramie zostaje określona styczna do funkcji kosztów i wykorzystana w drugiej iteracji jako ograniczenie kosztów. Dlatego funkcja kosztu rzeczywistego znajduje się w obszarze w kształcie litery V, powyżej dwóch linii ograniczenia kosztu. Wobec braku Innych wiążących ograniczeń, master program wybiera przecięcie tych dwóch linii jako następne próbne rozwiązanie x3.

[…]

Ogólne problemy związane z planowaniem – kontynuacja

Po określeniu optymalnego planu rozwoju lub planu rozwoju o najniższym koszcie, inną kwestią pozostającą do rozstrzygnięcia są skutki finansowe. Załóżmy np., że rozpatruje się dwa alternatywne plany A i B, których nakłady inwestycyjne wymagają zewnętrznych środków finansowych. Załóżmy dalej, że plan A jest alternatywą najbardziej ekonomicznie opłacalną, której skumulowana wartość bieżąca wymaganych dochodów jest niższa niż dla planu B. Jednakże, plan B może mieć niższe zapotrzebowanie na środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, ponieważ w planie A można stosować jednostki zasilane spalaniem węgla lub duże jednostki wodne w planie B można wykorzystywać jednostki o cyklu kombinowanym, tańsze pod względem nakładów inwestycyjnych.

[…]

Kształtowanie taryf dla Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A.

Metodą zalecaną jest zastosowanie modelu taryf A-B-C, w którym odbiorcy z poszczególnych grup (A, B lub C) płacą stawkę opartą na kosztach ponoszonych dla zaspokojenia Ich potrzeb.

[…]

Równanie Velandera

Aby uzyskać rzeczywistą wartość kosztów składających się na koszt mocy na poszczególnych poziomach, uwzględniono fakt, że różne poziomy napięcia nie przyczyniają się jednakowo do koniecznego maksymalnego obciążenia, tak jak jest to w przypadku przepływu energii. Rozwiązanie tego problemu wymaga znajomości maksymalnego obciążenia w stacjach transformatorowych na poszczególnych poziomach. Relacje pomiędzy tymi maksymalnymi obciążeniami wskazują udziały kosztów mocy, które należy przypisać poszczególnym poziomom. Takie badania doświadczalne są bardzo czasochłonne i kosztowne, więc w celu uzyskania niezbędnych danych zdecydowano się skorzystać z wyników badań duńskich. Wspomniane badania wykonano w Danii na początku lat osiemdziesiątych. Zastosowana wówczas metoda nazywa się korelacją Velandera [3]. Na poszczególnych poziomach napięcia dodaje się element mocy do każdego poziomu zużycia, przy danym maksymalnym zapotrzebowaniu.

[…]

Ekonometryczne podejście do prognozowania

W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe sposoby opracowywania modeli prognostycznych zapotrzebowania na energię: ekonometryczny, inżynierski (zwany też: zużycia końcowego) oraz zintegrowany (inżyniersko-ekonometryczny).

[…]

Optymalizacja długoterminowego planu rozwoju systemu energetycznego

Dalsze zastosowania to modelowanie kontraktów zakupu i sprzedaży oraz połączeń systemu wytwarzania z sąsiadującymi elektrowniami lub rynkami hurtowymi.

[…]

Weryfikacja założeń metodycznych

Możliwości zastosowania dyskutowanych koncepcji przedstawiono na podstawie zintegrowanego planu zasobów energetycznych dla warszawskiego sektora elektroenergetycznego.

[…]